Oesters Franse ambassade

Oesters en Champagne op de Franse Ambassade te Den Haag, een Frans feestje dus. Trots dat De Oesterparel er bij kon zijn.